MITTETULUNDUSÜHING EESTI BASENJI TÕUÜHING
PÕHIKIRI
1.ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Eesti Basenji Tõuühing (edaspidi Ühing), inglise keeles Estonian Basenji Club, on avalikes huvides tegutsev basenji tõugu koerte kasvatajate, omanike ja tõuhuviliste isikute vabatahtlik organisatsioon, mille asukoht on Eesti Vabariik.
1.2 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, käesolevast põhikirjast, Eesti Kennelliidu ja Rahvusvahelise Künoloogia Föderatsiooni (Federation Cynologique Internationale – F.C.I.) normatiivdokumentidest ning basenji tõugu koeri puudutavatest eeskirjadest.
1.3 Ühing on juriidiline isik, kes omab pangaarvet, Ühingu logo ja nime.
1.4 Ühing omab õigust moodustada allüksuseid EV Mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
1.5 Ühing võib oma eesmärkide saavutamiseks korraldada tulundus- ja heategevusüritusi Eesti Vabariigi seadustega lubatud piires.
1.6 Ühing on asutatud tähtajatult.
1.7 Ühingu asukoht on Tähe 19 Rakvere
2. EESMÄRGID JA ÜLESANDED
2. Ühingu eesmärgid ja ülesanded on:
2.1 Basenjide aretuse juhendamine ja koordineerimine ning kontroll;
2.2 Basenjide aretajate, kasvatajate ning omanike ja tõuhuviliste isikute koondamine ühtsesse organisatsiooni;
2.3 Basenjide aretajate ja huvitatud isikute esindamine Eesti Kennelliidus ja teistes esindamist nõudvates organisatsioonides;
2.4 Basenjide erinäituste, rühmanäituste, rahvuslike- ja rahvusvaheliste koertenäituste, aretuskontrollide, seminaride, kursuste ja muude põhikirjas sätestatud eesmärkide täitmiseks vajalike ürituste korraldamine;
2.5 Eesti Kennelliidus arvamuse avaldamine basenjide tõualastes küsimustes;
2.6 Tõualase kirjanduse ja infomaterjalide väljaandmine ja levitamine;
2.7 Oma liikmete huvide kaitsmine Eestis ja välisriikides;
2.8 Eestis elavate basenjide kohta arvestuse pidamine ja vajalike andmete kogumine;
2.9 Basenji koertele, kasvatajatele, omanikele ja tõuhuvilitele isikutele koolituste korraldamine või organiseerimine;
2.10 Varjupaika sattunud, uut kodu vajavate või probleemsete basenjide abistamine;
2.11 Info kogumine ja aretusinfo vahetus maailma erinevate basenjide ühingute- ja/või ühendustega;
2.12 Muude ülesannete täitmine, millised tulenevad käesolevast põhikirjast.
3. LIIKMESKOND
3.1 Ühingu liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes kohustub järgima käesolevat põhikirja ja osalema ning kaasa aitama ühingu eesmärkide ja tegevusaladega seonduvate ülesannete lahendamisel.
3.2 Ühingu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus ning tasuda liikmemaks. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustaks üldkoosolek.
3.3 Liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda juhul, kui liikmeks vastuvõtmine on vastuolus Eesti Vabariigi seadustes või käesolevas põhikirjas sätestatud tingimustega.
3.4 Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise tingimused otsustab üldkoosolek.
3.5 Välisliikmeks saab olla Eestis mitteresideeruv füüsiline isik, kes maksab liikmemaksu ning kohustub järgima Ühingu põhikirja. Välisliikmele ei kehti ühingu aretusreeglid, kui ta ei tegele aretusega Eestis.
3.5.1 Ühingu välisliikmel ei ole õigust olla valitud Ühingu juhtorganitesse ja omada hääleõigust ning õigust taotleda üldkoosolekult juhatuse otsuste kehtetuks tunnistamist, välja arvatud liikmelisuse taastamine.
3.6 Ühingu liikmel on õigus:
3.6.1 Osaleda kõigil Ühingu üritustel soodustingimustel;
3.6.2 Võtta hääleõiguslikult osa Ühingu üldkoosolekutest või volitada kirjalikult enda esindamiseks üldkoosolekul mõnda teist Ühingu liiget. Üks Ühingu liige saab volikirja alusel üldkoosolekul esindada kuni kahte (2) Ühingu liiget;
3.6.3 Juriidilise isikuna olla esindatud ühe volitatud esindaja ja ühe häälega Ühingu üldkoosolekul;
3.6.4 Olla valitud Ühingu juhtorganitesse;
3.6.5 Saada informatsiooni Ühingu tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kohta ning tutvuda Ühingu dokumentidega;
3.6.6 Teha ettepanekuid Ühingu töö paremaks korraldamiseks;
3.6.7 Välja astuda Ühingust kirjaliku avalduse alusel, kusjuures makstud sisseastumis- ja liikmemakse talle ei tagastata. Juhatus peab rahuldama liikme väljaasutumise avalduse 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul ning teatama sellest väljaastunud liikmele 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul otsuse tegemise päevast. Väljaastuja on kohustatud likvideerima võlgnevused ühingu ees 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates väljaastumise avalduse esitamise kuupäevast;
3.6.8 Taotleda üldkoosolekult juhatuse otsuste kehtetuks tunnistamist.
3.7 Ühingu liige on kohustatud:
3.7.1 Järgima Ühingu põhikirja;
3.7.2 Täitma Ühingu üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. Kui otsuste täitmine on takistatud, peab liige sellest esimesel võimalusel juhatust informeerima;
3.7.3 Tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
3.7.4 Täitma F.C.I. ja Eesti Kennelliidu normatiivakte ning basenjit tõuna puudutavaid eeskirju;
3.7.5 Hoidma ja säilitama tema kasutuses olevat Ühingu vara;
3.8 Juhatus võib liikme Ühingust välja arvata, kui liige ei ole täitnud põhikirjast tulenevaid liikmekohustusi, või on kahjustanud Ühingut ja Ühingu mainet. Ühingust väljaarvatud liige võib üldkoosolekult taotleda juhatuse otsuse kehtetuks tunnistamist. Juhatuse liikme väljaarvamine Ühingust kuulub ainult üldkoosoleku pädevusse.
3.9 Liikmel, kes astub välja või arvatakse välja Ühingust, pole mingit õigust Ühingu varale.
4. JUHTIMINE
4.1Ühingu kõrgeim organ on vastavalt seadusele Ühingu üldkoosolek, millel võivad osaleda kõik Ühingu liikmed ning mis koguneb Juhatuse kutsel vähemalt üks kord aastas. Kutse üldkoosolekule saadetakse igale liikmele kirjalikult vähemalt 14 (neliteist) kalendripäeva enne selle toimumist.
4.2 Erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda juhatuse algatusel või vähemalt 1/10 liikmete kirjalikul nõudmisel, kus on näidatud koosoleku kokkukutsumise põhjus. Erakorraline koosolek tuleb läbi viia hiljemalt 31 (kolmekümne ühe) kalendripäeva möödumisel nõudmise esitamisest.
4.3 Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalevate liikmete arvust.
4.4 Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui seadus või käesolev põhikiri ei näe ette teisiti.
4.5 Üldkoosoleku otsused võetakse üldjuhul vastu avalikul hääletamisel, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.
4.6 Üldkoosoleku pädevuses on:
4.6.1 Täienduste ja muudatuste tegemine põhikirjas ja basenjide aretuse erinõuetes, milledeks on vajalik üldkoosoleku otsus 2/3 häälteenamusega. Vastav päevakorra projekti punkt peab olema avaldatud üldkoosoleku kutsel;
4.6.2 Ühingu majandusaasta aruande ja tegevusplaanide kinnitamine;
4.6.3 Sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse kinnitamine;
4.6.4 Ühingu juhatuse valimine;
4.6.5 Ühingu liikme taotlusel juhatuse otsuste kehtetuks tunnistamine
4.7 Ühingu tegevust juhib üldkoosolekute vahelisel perioodil Ühingu juhatus, mille pädevuses on:
4.7.1 Ühingu tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelistel perioodidel;
4.7.2 Ühingusse liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine ja registri pidamine;
4.7.3 Ühingu raamatupidamise korraldamine, varade hoidmine ja kasutamine;
4.7.4 Liikmemaksude kogumine ja laekumiste jälgimine;
4.7.5 Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine üldkoosolekule;
4.7.6 Üldkoosoleku kokkukutsumine ja koosoleku päevakorra ettevalmistamine;
4.7.7 Üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine;
4.7.8 Ühingu esindamine, liikmete ja nende koerte huvide eest seismine ning lepingute sõlmimine;
4.7.9 Toimkondade ja töörühmade moodustamine ja neile volituste andmine;
4.7.10 Põhivahendite haldamine, käibevahendite seisu jälgimine;
4.7.11 Muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.
4.7.12 Juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul lihthäälteenamusega isikuliselt Ühingu liikmete seast. Kui juhatuse liige soovib ise oma volitused lõpetada ennetähtaegselt, peab ta esitama juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse. Juhatuse liikme volitused loetakse lõppenuks avalduse esitamise hetkest.
4.8 Juhatuse liikmeid võib tagasi kutsuda juhatuse ettepanekul või 1/10 Ühingu liikmete kirjaliku sellekohase avalduse alusel.
4.9 Muudatused juhatuse liikmete nimekirjas kinnitab järgnev korraline või erakorraline Ühingu koosolek.
4.10 Juhatus valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimisel peavad osalema kõik juhatuse liikmed.
4.11 Ühingut võivad kõigis õigustoimingutes esindada kaks (2) juhatuse liiget ühiselt.
4.12 Juhatus tuleb kokku esimehe kutsel või kui kaks juhatuse liiget seda nõuavad.
4.13 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt pooled selle liikmetest, nende hulgas kas juhatuse esimees või aseesimees. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel võrdselt on otsustav juhatuse esimehe või tema puudumisel juhatuse aseesimehe hääl.
4.14 Ühingu juhatus töötab ühiskondlikel alustel.
4.15 Ühingu juhatus on kolme (3) kuni viie (5) liikmeline ja valitakse ametisse üheks (1) kuni kolmeks (3) aastaks.
4.16 Esimees juhatab üldkoosolekut ja juhatuse koosolekuid ning täidab teisi talle seaduse, põhikirja ja üldkoosoleku otsusega pandud ülesandeid.
4.17 Esimehe ajutisel äraolekul või mõne muu mööduva takistuse puhul täidab esimehe ülesandeid aseesimees.
4.18 Ühingu organite liikmed täidavad oma ülesandeid üldjuhul tasuta. Vastavalt eelarvele võib Ühingu üldkoosolek otsustada hüvitada juhtimisorganite liikmetele konkreetesete ülesannete täitmisel tehtud kulutused või kinnitada neile töötasu.
5. RAHALISED VAHENDID JA MAJANDUSTEGEVUS
5.1 Ühingu finantsaastaks on kalendriaasta. Majandusaasta algab iga kalendriaasta 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.
5.2 Ühing saab tulu:
5.2.1 Sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.2.2 Ürituste ja koolituste korraldamisest;
5.2.3 Erialakirjanduse ja meenete müügist;
5.2.4 Sponsorite sihtlaekumistest;
5.2.5 Annetustest ja kingitustest;
5.2.6 Lepingulisest tegevusest oma põhikirjaliste ülesannete täitmisel.
5.3 Ühingu raha kasutatakse:
5.3.1 Kohustuslike maksete ja eraldiste tegemiseks;
5.3.2 Ühingu materiaalsete kulutuste katteks põhikirjaliste ülesannete täitmisel;
5.3.3 Ühingu rahalisi vahendeid kasutatakse vähemalt kahe (2) juhatuse liikme korraldusel ning juhatuse nõusolekul.
6. ÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
6.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
6.2 Ühingu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega, mille vastuvõtmiseks on vajalik ¾ häälteenamus.
6.3 Ühingu tegevus lõpetatakse liikmete arvu vähenemisel alla kahe (2).
6.4 Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud juhtudel ja korras.
6.5 Ühingu tegevuse lõpetamise korral jagatakse ühingu vara kõigi liikmete vahel võrdselt.
Põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud 05. novembril 2011. aastal Eesti Basenjide Tõuühingu asutamislepinguga.
Asutajaliikmete allkirjad ……….. /digitaalsed, ID-kaardiga ettevõtjaportaalis/